2آسیب شناسی و موضع گیری های نظری درباره اضطراب

از نظر علت مانند بسیاری از اختلالات روانی علت اصلی اضطراب معلوم نیست (کاپلان و سادوک،1998) ولی دیدگاه ها و نقطه نظرات مختلفی در این رد ابطه وجود دارد که به بخشی از آنها به اختصار اشاره می شود.

1- تبیین های مبتنی برعوامل فرهنگی- اجتماعی

از دیدگاه نطریه پردازان فرهنگی- اجتماعی، اضطراب بیشتر در کسانی مشاهده می­شوند که با فشارها و موقعیتهای خطرناک اجتماعی مواجه هستند.

تحقیقات مختلف نشان داده اند که در افرادی که در محیطهای تهدید آمیز زندگی می کنند، احساس تنش گسترده، نگرانی، برانگیختگی، وبیقراری بیشتر است (بوم و فلمینگ،1993).

2- تبیین های روان پویشی

فروید در مورد اضطراب دوبار اعلام نظر کرده است. ابتدا او اضطراب را نتیجه مستقیم سر کوب گری عنوان کرد، اما بعداً اظهار داشت سر کوب گری نه تنها مبنای اضطراب نیست بلکه در نتیجه اضطراب پدید می آید. از دیدگاه فروید، زمانی که سایق ها یا همان کشاننده های تهدید آمیز سعی می کنند هشیار شوند، در سطح (من) اضطراب پدید می آید و سرکوب گری و سایر مکانیسمهای دفاعی برای مقابله با این اضطراب وارد عمل می شوند (دادستان،1384).

3- تبیین های انسانی نگر

راجرز عقیده دارد که اگر افراد نتوانند در خلال کودکی «توجه مثبت بی قید وشرط» را از افرادی که برای آنها معنادار هستند دریافت کنند، یک شیوه کنش وری دفاعی در آنها گسترش می یابد و دیدگاهی انتقادی نسبت به خود اتخاذ می کنند. به کاربردن این گونه مکانیسمهای دفاعی موجب می شود آنها به مقدار بسیاری جزئی به احساسات مثبت درباره خویش دست یابند و به اغتشاش فکری و اضطراب گسترده ای دچار شوند که از احساس تهدید شدگی دائم ناشی می گردد ( دادستان، 1384).

4- تبیین های هستی نگر

نظریه پردازان هستی نگر معتقدند که اختلالهای اضطرابی ناشی از”اضطراب هستی” یعنی ترس همگانی درباره محدودیتها و مسئولیتهای زندگی فرد است (تیلیچ، 1953).

5- تبیین های شناختی

یک علت اضطراب را ارزیابی نادرست از موقعیت و یا عدم ارزیابی از آینده می پندارد. بر طبق نظریه یک دو واقعه شناختی بزرگ با اضطراب ارتباط دارد. هر دوی این واقعه در ارتباط با موقعیت است. در ارزیابی اولیه فرد موقعیت را تهدید کننده ارزیابی ثانویه میزان اضطراب و خطرناک شده توسط فرد را نشان می دهد (فری،2000).

6- تبیین های رفتاری

در این دیدگاه افراد مبتلا به اضطراب نخست از راه شرطی شدن ترس را می آموزند. سپس اجتناب از طیفی از اشیا، موقعیتها یا رویدادها را فرا می گیرند. شرطی شدن کلاسیک، مشاهده و تقلید و یادگیری اجتنابی از جمله مواردی است که در این دیدگاه مورد بحث قرار می گیرد (دادستان، 1384).

7- تبیین های زیست شناختی

در این دیدگاه توجیه اضطراب بر اساس چند اکتشاف در مورد نارسا کنش وری زیست شیمیایی به عمل می آید. در دهه 1950 تاثیر بنزودپین ها در کاهش اضطراب آشکار شد و در دهه 1970 فنون جدید رادیواکتیو تاثیر بنزویاپین ها را آشکار ساخت. گابا عامل اصلی انتقال پیامهای بازدارنده مضر است، بنابراین اختلال در عملکرد گابا موجب ایجاد اضطراب می شود (دادستان، 1384).

. Baum & Fleming

. humanistic

. Rogers

. unconditional positiv regard

. existential anxiety

. Titllich

. GABA