الگوی فلس و پری

        فلس و پری بعد ار بررسی 15 الگوی مفهومی از کیفیت زندگی یک الگوی کلی طراحی کردند که دربرگیرنده الگوهای مذکور بود . در این الگوی کلی 5 طبقه اصلی وجود  دارد . بهکامی جسمی که شامل سلامت ، زیبندگی ، تحرک . ایمنی شخصی است . بهکامی مادی شامل درآمد ،کیفیت محل زندگی ، حریم شخصی ، ثروت ، وضعیت تغذیه ، حمل و نقل همسایگی ، ایمنی و سکونت دایم و اجاره نشینی    است . بهکامی اجتماعی که در بر گیرنده ارتباطات درون خانواده و ارتباطات با اقوام و دوستان ، فعالیتهای ارتباطی و سطح اجتماعی است . رشد و فعالیت که به مهارت مربوط به خود تعیینی شایستگی یا استقلال ، جبر یا اختیار ، اوقات فراغت ، تحصیلات ، تولید یا مشارکت است . بهکامی هیجانی دربرگیرنده عاطفه یا خلق و خو ، رضایتمندی ، تکامل ، عزت نفس  شان و احترام و اعتقاد مذهبی می باشد .

     در این الگو زندگی بعنوان نوعی بهکامی کلی تعریف میشود که توصیف های عینی و ارزیابی های ذهنی از بهکامی فیزیکی ، مادی اجتماعی و هیجانی همراه با میزانی از رشد و اقدامات هدف گرایانه فرد در جهت ارزشهای شخص ترکیب شده باشد . هر سه مولفه شرایط عینی زندگی ، احساس ذهنی رضایتمندی و شرایط  عینی را موجب می شود و تغییر در حس رضایت مندی نیز می تواند مسبب تغییراتی در ارزشها یا سبک زندگی شود  .

 

 

الگوی لی و همکاران

      لی ، یانگ، ژانگ و چن (1998) با توجه بیشتر به عوامل شخصیتی و فرهنگی و الگویی در ارتباط با کیفیت زندگی ارائه دادند . آنها معتقدند که ساختار مفهومی کیفیت زندگی باید حداقل شامل 4 بعد یا زمینه گسترده زندگی و دو محور ذهنی و عینی باشد . رضایت ذهنی زندگی   فرد توسط شرایط زندگی عینی ، نظام سلسله مراتبی نیازهای   زندگی و استانداردهای مقایسه شده با مقایسه شده با زندگی حاضر فرد  تعیین میشود . این ارزیابی ها نیز بر اساس شخصیت ، تجربه های زندگی  و منابع شخصی و دریافت های فرهنگی ،اجتماعی و محیطی می باشد  (کوهپایه ،1380).

 

الگوی ونتگوت و همکاران

     ونتگوت ،مریک و اندرسون (2003) کیفیت زندگی را هدفمند تر از الگوهای قبل میدانند . این الگو دیدی هستی گرایانه دارد و فقط داشتن شرایط مناسب و رضایت از شرایط را ملاک نمیداند بلکه معتقد است که کیفیت زندگی طیف ذهنی اصالت وجود عینی است . این 3 طیف عبارتند از :

 1-کیفیت زندگی ذهنی به معنای احساسی که فرد از لذت بخش بودن زندگی خود دارد . هر فرد شرایط ، احساسات و عقایدش را شخصا ارزیابی می کند .

2- کیفیت اصالت ووجودی زندگی که به معنای لذت بخش بودن زندگی فرد در سطح عمیق تر می باشد .

3-کیفیت عینی زندگی که به معنای این است که شرایط زندکی فرد در حد مطلوب بوده و دیگران زندگی وی را با کیفیت بدانند .

این دیدگاه تحت تاثیر فرهنگی می باشد ککه مردم در آن زندگی می کنند (رحیمی 1386) .

Flas & perri

li

Young

Zhang

Chen

wntegodt

Merrich

Anderson